Designed & Developed : Ali Jadidi / Copyright 2017

ورزش و زنان

ورزش و بارداری

طبق تحقیقات متخصصین نوزادان متولد شده از زنانی که طی بارداری به طور پیوسته ورزش کرده اند از سایر کودکان باهوش ترند. ورزش دردوران بارداری

شاخص توده بدنی BMI

شاخص توده بدنی شاخصی جهت تشخیص تناسب وزن بدن باقد است. شیوه اصلی محاسبه آن به این صورت است که وزن برحسب کیلوگرم بر مجذور

چرا گاهی اوقات ۲ بار د ماه پریود می شویم؟

خونریزی واژن بین دو قاعدگی در بعضی خانم ها طبیعی است اما با این حال در بعضی موارد میتواند نگران کننده باشد. بهتر است هر